เกี่ยวกับเรา

วิศวกรรมแห่งชาติ 2563 (National Engineering 2020)
Engineering for Society; Engineering Disruption

วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ณ อาคาร 4 อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี 

         ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เข้ามาในชีวิตประจำวัน เข้ามาอยู่ในการทำงานของทุกอาชีพอย่างก้าวกระโดด ทุก ๆ อาชีพต้องปรับตัว และรับมือกับเทคโนโลยีใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะด้านวิศวกรรม ต้องเปิดมิติใหม่รับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน การพัฒนาประเทศในยุคดิจิตอลต้องรวดเร็ว แม่นยำ ปลอดภัย และประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาทุกด้าน งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563 จำเป็นต้องเป็นสื่อกลางสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีให้ทัน ในงานจึงมีการนำเสนอข้อมูลรอบด้านต่อไปนี้

 • การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐาน กฎหมาย เทคโนโลยีใหม่ด้านวิศวกรรมทุกสาขาเพื่อรองรับ 5G โดยมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเป็นหลัก 
 • ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยสาธารณะทั้งด้านอัคคีภัย ภัยพิบัติ และอุบัติภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมหามาตรการในการป้องกันและแก้ไข
 • แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม และความปลอดภัย โดยเน้นเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนา และรองรับการปรับตัวในของธุรกิจในยุคดิจิตอล
 • งานวิศวกรรมและความปลอดภัย เป็นหัวใจหลักที่ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม ประเทศชาติ
Key Words
 • 5G Technology
 • Smart City and Smart Life
 • Renewable Energy
 • Digital Transformation
 • Leverage Thailand Engineering
 • Safety and Security
 • BIM Development
 • AI (Artificial Intelligence)
 • Standard of New Technology
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพ วิชาการสู่วิศวกร ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ใช้งาน และประชาชนทั่วไป
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมวิชาชีพ วิชาการ ทั้งในระดับ อุตสาหกรรม และบุคคล
 3. เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในบทบาทวิศวกรที่สร้างคุณูปการต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 4. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมที่ทันสมัย
 5. เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของประชาชน รวมถึงการตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยสาธารณะ
 6. เป็นเวทีกิจกรรมให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย
 • วิศวกร นักออกแบบ และผู้รับเหมาทุกสาขา
 • ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • ผู้สนใจแนวคิดใหม่เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 • ประชาชนทั่วไป
 • นิสิตนักศึกษา นักเรียนที่สนใจงานวิศวกรรม และนวัตกรรม
การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์
 • วิทยุ และโทรทัศน์
 • สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ และ นิตยสาร
 • สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ และ Facebook