News
เอกสารประกอบสัมมนา
รวมเอกสารสัมมนาแต่ละห้อง

11/11/2563

สัมมนา: Ventilation strategies for Good indoor air quality and Solution for “New Normal”
ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล          
Ms.Parichart Sritanavut

สัมมนา: มาตรฐานและข้อกำหนดการเชื่อมต่อเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า​
นายกฤษณพล ดวงหอม  

เสวนา: กฎหมายควบคุมอาคารฉบับปรับปรุงที่วิศวกรควรรู้   
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ
 

เสวนา: กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด 
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ 
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย

12/11/2563

บรรยาย: แนวทางใหม่ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศสำหรับห้องต่าง ๆ ในสถานพยาบาล
นายสมจินต์ ดิสวัสดิ์ 

บรรยาย: เทคโนโลยีของแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน
ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ  นักวิจัย 
ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์  นักวิจัย 
นายปฏิภาณ กาลวิบูลย์ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ บริษัทพีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
นายเกษียร สุขีโมกข์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สัมมนา: มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)
รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร  ประธานคณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.13/11/2563


โพสเมื่อ: 2020-11-19

ผู้เข้าชม: 953