ข่าว
เข้าพบเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
เข้าพบ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ หารือผู้ว่าการ การประปานครหลวง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา และ ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง กรรมการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561
เข้าพบนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ การประปานค
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ช.การช่างฯ
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ร.อ.ดร.ต้องการ แก้วเฉลิมทอง ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร กรรมการจัดงานฯ เข้าพบผู้บริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ และเลขานุการการจัดงานฯ เข้าพบ นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ และประชาสัมพันธ์งานวิศวกรรมแห่งชาติกับ สสปน.
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท.และเลขานุการการจัดงานฯ เข้าพบนายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบ หารือกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 เข้าพบ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมกับอาจารย์จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Post Date: 2018-07-05
Read more >
เข้าพบประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้าฯ
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และนางสาวอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการและเลขานุการการจัดงานฯ ได้เข้าพบ คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
Post Date: 2018-07-05
Read more >
หารือคณะทำงานวิศวกรรมแห่งชาติ เรื่อง BIM
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 จัดประชุมพร้อมกับปรึกษาหารือกับคณะทำงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ในเรื่อง Building Information Modeling (BIM)
Post Date: 2018-07-04
Read more >
เข้าพบ และหารือกับอธิบดีกรมโยธาธิการนและผังเมือง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 พร้อมด้วย ดร.ศศิธร ศรีเฟื่องฟุ้ง กรรมการจัดงานฯ เข้าพบท่านมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
Post Date: 2018-07-04
Read more >
เข้าพบนายกสภาสถาปนิก
ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม ประธานจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 และกรรมการฯ เข้าพบนายกสภาสถาปนิกฯ
Post Date: 2018-07-04
Read more >