สัมมนา
Reset
Total Result : 37
Seminar ID : ne02
Category : สัมมนา
Ventilation strategies for Good indoor air quality and Solution for “New Normal”
"Ventilation strategies for Good indoor air quality and Solution for “New Normal”
14.00 - 15.00 น. หัวข้อ Ventilation strategies for Good indoor air quality and energy saving
- AIR CHANGE can really reduce the risk of COVID-19?
- Ventilation & Circulation
- Thailand’s acceptable IAQ levels
- Positive & Negative Pressure
- Recommendation of ventilation system And air conditioning system
- Technology On-Demand Control
15.00 - 15.30 น. หัวข้อ Daikin Indoor Air Quality Solution for “New Normal”ห้อง : SAPPHIRE 114
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 15.30

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 40 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne04
Category : เสวนา
กฎหมายควบคุมอาคารฉบับปรับปรุงที่วิศวกรควรรู้ และ กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด
เสวนาเรื่อง "กฎหมายควบคุมอาคารฉบับปรับปรุงที่วิศวกรควรรู้ และ กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด"
โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท.
เสวนาเรื่อง: กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท.
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne05
Category : สัมมนา
New Normal Disruption for Chemical Engineering
อุตสาหกรรมเคมีและวิศวกรรมด้านเคมีในเมืองไทย และโลกกำลังเผชิญกับ Disruption ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี จึงต้องปรับตัวเข้ากับ New Normal เพื่อการอยู่รอด และเติบโตอย่างยั่งยืน และยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิต.. วิศวกรยังสงสัยว่าการระบาดนี้ จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานในอนาคตไปอย่างไร ไขปริศนาเกี่ยวกับวิธีที่วิศวกรสามารถปรับตัวให้เข้ากับ New Normal Disruption ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภาควิศวกรรมเคมี และอุตสาหกรรมเคมีควรเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตระยะสั้นและระยะยาว..
วิทยากรโดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ


ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 11.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 39 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne06
Category : บรรยาย
การจัดการอย่างยั่งยืนกับขยะ 4.0 ของประเทศไทย : ภาวะคุกคาม โอกาส และแนวทางจัดการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ Startup
การกำจัดของเสียในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทยในขณะนี้ นับได้ว่ายังมีอุปสรรค มีปัญหาที่ท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของนักลงทุน นักวิชาการ วิศวกร และผู้สนใจ ในการที่จะบริหารจัดการขยะทีมีอยู่เช่นกัน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกันจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์อันอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่ดี มีมาตรฐานที่แน่นอน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนต่อไป


ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 41 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne07
Category : สัมมนา
มาตรฐานและข้อกำหนดการเชื่อมต่อเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า
สัมมนา "มาตรฐานและข้อกำหนดการเชื่อมต่อเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า"
1) เรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า"
2) เรื่อง "ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563"
3) เรื่อง "การบริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA
จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สนใจเข้าร่วมกรุณาคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง..


ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 35 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne07-2
Category : สัมมนา
ประสบการณ์ในการเทถนน Alkali-activated fly ash concrete 50 ลูกบาศก์เมตร
Alkali-activated fly ash concrete เป็นที่รู้จักสำหรับนักวิจัยวัสดุก่อสร้าง และคอนกรีต เป็นเวลานับสิบปีมาแล้ว ภายใต้ชื่อ Geopolymer หรีอ Alkali-activated fly ash concrete ซึ่งเป็นวัสดุทดแทนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่การนำวัสดุดังกล่าวมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมยังเป็นข้อจำกัด ถึงแม้จะมีงานวิจัยจำนวนมากเกี่ยวกับวัสดุชนิดนี้ก็ตาม การบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงผลการวิจัยและพัฒนา โดยผ่านการเล่าประสบการณ์ในการเทถนน Alkali-activated fly ash concrete 50 ลูกบาศก์เมตร ที่หน้าด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง..

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 114
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 15.30 - 17.00

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 39 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne08-1
Category : บรรยาย
BIM Research and Case Study
บรรยายเรื่อง "BIM Research and Case Study"
1. การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
(Analysis of BIM Implementation in Construction Industry)
2. BIM recognition in Thailand
3. การใช้ประโยชน์เชิงอนุพันธ์จากแบบจำลองสารสนเทศทางอาคาร
กรณีศึกษา: กรอบงานแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
(คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)


ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 14.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne08-2
Category : บรรยาย
Digital Construction
สัมมนาเรื่อง “Digital Construction”
- Thailand future of the precast solution for building
อนาคตของการก่อสร้างอาคารด้วยระบบ Precast ในประเทศไทย โดยมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการผลิต
- Pedestrian Simulation for Infrastructure Planning
การจำลองพฤติกรรมการเดินของผู้ใช้งานส่งผลต่อการใช้งานจริงเป็นความท้าทายในการออกแบบที่มีผลต่อการลดต้นทุนและอายุการใช้งานในระยะยาว

จัดโดย คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.
(รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง)


ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.30 - 17.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 56 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne10
Category : สัมมนา
เทคโนโลยีการป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะสำหรับยุค Digital 5.0
Highlight
- ระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lightning Management System)
- ระบบแจ้งเตือนภัยฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lightning Warning System)
- เทคโนโลยีการตรวจจับฟ้าผ่าและการประยุกต์ใช้ข้อมูลฟ้าผ่าในประเทศไทย (Lightning Data)
นายกอบกิจ สดวกการ ผู้จัดการแผนก Engineering Solution

จัดโดย บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.30 - 16.30

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 51 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne11
Category : เสวนา
เสวนาเรื่อง: สามความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง ที่สูง-ดินถล่ม-ไฟไหม้ !
เสวนาเรื่อง: สามความเสี่ยงสูงในงานก่อสร้าง ที่สูง-ดินถล่ม-ไฟไหม้ !
(Three high risk in Construction Work)
- Work @ Height Safety
- Excavation Safety
- Hot Work Safety
กรุณาคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง....
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 120 คน (สมัครแล้ว 112 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne12
Category : บรรยาย
บรรยายเรื่อง: มาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐาน NFPA 350
มาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐาน NFPA 350
มาตรฐานในการทำงานในที่อับอากาศ ตามมาตรฐานสากล NFPA 350 ฉบับล่าสุด
รู้ไว้จะปลอดภัย
โดย นายจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.
นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 120 คน (สมัครแล้ว 119 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne12-1
Category : สัมมนา
เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง
เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง
14.00 - 15.00 น. สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานใน” รูปแบบ Microgrid กรณีศึกษาราษฎร์บูรณะ ปทุมวันและบางพูด สำหรับการไฟฟ้านครหลวง
โดย นายจรินทร์ หาลาภี วิศวกรไฟฟ้า 9 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง
15.00 – 16.00 น. สัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งบริภัณฑ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
โดย นายวรพจน์ กระทอง วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
16.00 - 16.30 น. สัมมนาเรื่อง “Online Electricity Bill Payment"
โดย ผู้แทนจาก การไฟฟ้านครหลวง


ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 21 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne13
Category : บรรยาย
การระบายอากาศ การกรองอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยต่อ COVID-19 และ เพื่อให้สุขภาพดี
ประเทศไทยบังคับใช้และไม่เคยแก้ไขอัตราการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและวิธีทางกลตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 มาแล้วกว่า 28 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้หลังการเกิดมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน การจัดการและควบคุมโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด 19 จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและเสนอแนวทางอัตราการระบายอากาศใหม่ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งเสนอให้เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎกระทรวงต่อไป

ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne14
Category : บรรยาย
บรรยายเรื่อง: แนวทางใหม่ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศสำหรับห้องต่าง ๆ ในสถานพยาบาล
การเรียนรู้และหาแนวทางใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor air Quality) โดยใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนได้.. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกด้านล่าง..

ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne15
Category : บรรยาย
บรรยาย : เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน
เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับกักเก็บพลังงาน
นำเสนอเทคโนโลยีของระบบกักเก็บพลังงานในปัจจุบันที่มีประเภท และคุณสมบัติหลากหลาย โดยเน้นที่เทคโนโลยีที่ใช้งานร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกใช้และออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงข้อมูลด้านแนวทางการจัดการเมื่อแบตเตอรี่สิ้นอายุขัย และเทคโนโลยีในอนาคตอีกด้วย

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 120 คน (สมัครแล้ว 119 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne16
Category : บรรยาย
บรรยายเรื่อง: นวัตกรรมวัสดุ Sandwich panel กับงานก่อสร้างในปัจจุบัน
บรรยายเรื่อง: นวัตกรรมวัสดุ Sandwich panel กับงานก่อสร้างในปัจจุบัน
• ทำความรู้จักกับ Sandwich Panel เริ่มต้นใช้งานแพร่หลายในอุตสาหกรรมห้องเย็นและผลิตอาหาร ขยายสู่โรงงานและโกดังสมัยใหม่ จนถึงสำนักงานและอาคารประหยัดพลังงานใหม่ ๆ
• องค์ประกอบวัสดุ Sandwich Panel เหล็กเคลือบสี, ฉนวนแกนกลาง, กระบวนการผลิต รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
• การออกแบบ/เลือกใช้งาน ตามความหนาของอุณหภูมิ
• ก่อสร้างได้รวดเร็ว ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนด้านโดรงสร้าง ด้วยงบลงทุนที่ไม่ต่างกัน
จัดโดย : NS BlueScope Thailand.


ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne17
Category : เสวนา
วิศวกรไทยกับการปรับตัวในยุคปกติใหม่
พบกับ คอลัมน์นิสต์ ประจำวิศวกรรมสาร ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน กับคำถามถึงผลและวิธีการปรับตัวในช่วงวิกฤต อาทิ
“วิกฤตมันจะจบลงเมื่อไหร่ อย่างไร?”
“เทรนด์ของการศึกษาและวิชาชีพวิศวกรรมในอนาคต”
“ระบบเอไอ จะแทนวิศวกรได้จริงหรือ”
“ฝุ่นพิษ กับ โควิด ไปด้วยกันได้จริงหรือ”
“สิ่งแวดล้อมที่ได้กลับมา คุ้มไหม กับราคาที่จ่าย”..


ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.00

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 35 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne18
Category : บรรยาย
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง
- Application of Multi body and Finite Element Method for Bridge-Train Interaction Analysis
(การประยุกต์ใช้แบบจำลองมัลติบอดี้ร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเม้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างสะพานและรถไฟ)
- Recent Advances in Railway Infrastructure Engineering
- Railway Challenge in UK and Rolling Stock Technology
..


ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne19
Category : สัมมนา
สัมมนาเรื่อง: มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)
มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)
มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม รวบรวมจากพระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมาย หลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิง และเผยแพร่แก่ผู้ใช้งานด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne20
Category : สัมมนา
มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.
จัดโดย “มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.”

มาตรฐานในการทำงานด้วย BIM ตามวิชาชีพเพื่อทำงานร่วมกันด้วยการใช้ข้อมูลทรัพย์สินตลอดระยะเวลาการออกแบบและการก่อสร้าง
วิทยากรโดย
- ผศ.ดร. วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายทรงพล ยมนาค ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร


ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne20-1
Category : บรรยาย
ปูนซีเมนต์ และวัสดุทดแทนเพื่อลดการปลดปล่อย CO2
การผลิตปูนซีเมนต์ใช้วัสดุทดแทน และ/หรือปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงผลการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” (HYDRAULIC CEMENT)
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง...


ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 51 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne20-2
Category : บรรยาย
การยืดอายุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่แตกร้าว และเสียหายจากเหล็กเสริมเป็นสนิม ด้วยวิธี Cathodic Protection (Concrete Anode)
นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cathodic Protection (Concrete Anode) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง จากการการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม ทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ แตกร้าว และเสียหาย เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน..

ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 11.30 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne20-3
Category : กิจกรรม
Railway challenge 2020
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการออกแบบ และพัฒนาหัวรถจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมระบบราง ผ่านการลงมือทำโจทย์ที่คล้ายคลึงกับความเป็นจริง การนำความรู้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้หรือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาและออกแบบตัวรถ และการลงมือปฏิบัติงานจริงในการสร้างรถราง จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้นักศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้นในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง และอาจนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมด้านระบบรางด้วยฝีมือของนักศึกษา..

ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 1 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne21
Category : บรรยาย
How Engineers Move Forward the Disruption World
How Engineers Move Forward the Disruption World
ไขปริศนาเกี่ยวกับวิธีการที่วิศวกร องค์กรต่าง ๆ รวมถึงบุคคลทั่วไปสามารถปรับตัวให้เข้ากับ New Normal Disruption เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในอนาคตระยะสั้น และระยะยาว
กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ได้ที่นี่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2563
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมี และปิโตรเคมี วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.30 - 11.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 59 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne22
Category : สัมมนา
วิศวกรรมจะนำสังคมผ่านวิกฤติ 2020 ได้อย่างไร
" เปิดมุมมองผ่านประสบการณ์ของผู้มีความเชี่ยวชาญ ในด้านกฎหมาย การศึกษา และสื่อสารมวลชน ชั้นนำระดับประเทศ เพื่อให้ความรู้กับวิศวกรในด้านต่างๆ นำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน "

จัดโดย บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด


ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 35 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne22-2
Category : สัมมนา
การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว
สัมมนาเรื่อง: "การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว"
- มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
- การเตรียมความพร้อมของวิศวกรโยธาในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

จัดโดย สภาวิศวกร


ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 0 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne23
Category : สัมมนา
ความปลอดภัยของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติทางด้านวิศวกรรมและด้านสุขอนามัย
การใช้งานบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติมีมาตรฐานสากลกำกับเช่น EN115 Safety of escalators and moving walks, ASME A17.1Safety Code for Elevators and Escalators และมี พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อใช้งานในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น นอกจากนี้จากโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระยะห่าง ในการใช้งานด้้วย วิศวกรออกแบบจะต้องปรับกรอบความคิดการออกแบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติใหม่ เนื่องจากความปลอดภัยด้านวิศวกรรมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ วสท. จึงจัดงานเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น และมุมมองต่าง ๆ

ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 36 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne23-1
Category : สัมมนา
นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ
แอมโมเนียถูกใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็นมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นสารทำความเย็นที่เสถียร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติทางความร้อนดี แต่อย่างไรก็ดีแอมโมเนียยังต้องระมัดระวังในเรื่องความเป็นพิษต่อร่างกาย ดังนั้นนวัตกรรมใหม่ในการทำความเย็นโดยใช้แอมโมเนีย จึงต้องลดปริมาณการบรรจุเข้าในระบบให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลือง และเกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ประกอบการ และชุมชน

ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 11.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne24
Category : เสวนา
เสวนาเรื่อง: “ไขประเด็นปัญหางานระบบป้องกันอัคคีภัย”
เสวนาเรื่อง: “ไขประเด็นปัญหางานระบบป้องกันอัคคีภัย”
1. ระบบความปลอดภัย และการอพยพหนีไฟในอาคารสถานพยาบาล
2. ประเด็นปัญหาถังดับเพลิงที่ไม่ได้คุณภาพ และอันตรายเสี่ยงต่อการระเบิด
3. ตามกฎหมายโรงงานอาคารลักษณะใด ไม่ต้องติดระบบ Sprinkler
4. การติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงพิเศษ เช่น อาคารคลังสินค้า อาคารเก็บสารไวไฟ อาคารเก็บวัตถุอันตราย


จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 120 คน (สมัครแล้ว 120 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne25
Category : สัมมนา
การลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต
จากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้สมาคมวิศวกรทำความร้อน ทำความเย็น และปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE) ก่อตั้งกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด (ASHRAE Epidemic Task Force) ขึ้น และมีการเสนอแนวทางในการลดการแพร่เชื้อโรคโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อบนพื้นผิว และที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ ทำให้มีผู้สนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นจำนวนมากแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การบรรยายครั้งนี้จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างถูกวิธี โดยอ้างอิงข้อมูลจากผลการวิจัย และการทดสอบ รวมถึงให้คำตอบสำหรับคำถามต่าง ๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิ้งด้านล่าง)

ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne26
Category : เสวนา
5G และ AI เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก! เปลี่ยนอาชีพ!
เมื่อคำว่า “โทรคมนาคม (Telecommunication) ในพจนานุกรม ต้องเปลี่ยนเป็น Communication” เมื่อระบบ 5G เริ่มมีบทบาทในปัจจุบัน การบริหารจัดการ BIG DATA , AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning) เพื่อรับข้อมูลมากมายมหาศาลจากตัวส่งปลายสาย (End Point) เรียกว่า IoT (Internet of Things) และการส่งสัญญาณผ่าน Platform รับส่งทั้ง Network ที่เป็น Infrastructure ต่าง ๆ จึงต้องมีการกำหนดวิธีร่างมาตรฐานปฏิบัติของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อรองรับ Business Model ใหม่ ทั้งราคาถูก และรวดเร็ว ที่ก่อให้เกิด Disruption กระทบอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม วิศวกรรม ธุรกิจ การบริหารทุกชนิดขึ้น ...


ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 60 คน)

ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

Seminar ID : ne27
Category : บรรยาย
สัมมนาเรื่อง: AI กับ วิศวกรยุค New Normal เพื่อองค์กร สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัล
สัมมนาเรื่อง: AI กับ วิศวกรยุค New Normal เพื่อองค์กร สังคม และเศรษฐกิจดิจิทัล
การระบาดของ โควิด-19 ผลักดันให้มีการใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ AI (Artificial Intelligence) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การบริการ การแพทย์ งานสำนักงาน การเรียนการสอน และอื่นๆ จนเราคุ้นเคยและจะกลายเป็น New Normal ต่อไปในอนาคต (คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม)..
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 59 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne28
Category : กิจกรรม
กิจกรรมมอบวุฒิบัตร และมอบรางวัล
1) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยโควิด-19
2) มอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ"
3) มอบรางวัล โครงการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM)


ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 7 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne29
Category : เสวนา
เสวนาพิเศษเรื่อง Engineering Disruption ส่องดูพัฒนาการก่อสร้างไทย เสริมทัพวิศวกรสู่การพัฒนางานวิศวกรรม สังคมหลังโควิด-19
ENGINEERING Disruption : “ส่องดูพัฒนาการก่อสร้างไทย เสริมทัพวิศวกรสู่การพัฒนางานวิศวกรรม สังคมหลังโควิด-19”
1) วิวัฒนาการโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่
2) ความรวดเร็วของการก่อสร้างอาคาร
3) งานระบบในอาคารหลังยุคโควิด 19
4) งานก่อสร้าง Sub Structure ขนาดใหญ่
พบกับวิทยากรกิตติมศักดิ์จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่จะมา บอกเล่าประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับฟัง..


ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 79 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne29-1
Category : สัมมนา
รหัสต้นทุนกับการประยุกต์ใช้กับ BIM
สัมมนาเรื่อง: “รหัสต้นทุนกับการประยุกต์ใช้กับ BIM”

การนำรหัสต้นทุนมาใช้ในการทำงานในระบบ BIM ด้วยการใช้ข้อมูลที่บรรจุใน BIM Model เพื่อการจัดการต้นทุนในงานออกแบบและก่อสร้าง
วิทยากรโดย นายเสรี ลิ่มนววงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
นายจักรกริช ธิติโสภี ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ
นายทรงพล ยมนาค ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

จัดโดย คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.


ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 77 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne29-2
Category : บรรยาย
แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า
การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งรวดเร็ว ระยะเวลาก่อสร้างที่ลดลง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของโครงสร้างอาคาร คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก จึงได้ดำเนินการจัดทำสัมมนาดังกล่าว เพื่ออำนวยให้ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำไปใช้ในการพิจารณา ศึกษา และอ้างอิงในการปฏิบัติงานจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาให้ข้อมูลเนื้อหาในครั้งนี้

ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา

Seminar ID : ne30
Category : บรรยาย
เสวนา: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมจาก CPAC Construction Solution
เสวนา: ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ด้วยนวัตกรรมจาก CPAC Construction Solution
- หัวข้อ : การบริหารงานเทฐานรากขนาดใหญ่สำหรับงานโครงการ (Mat Foundation Solution)
- หัวข้อ : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการให้ Smart ด้วย ระบบ Fully Precast Concrete System จาก CPAC Smart Structure
- หัวข้อ: Sustainability through Digitisation and Digitalisation *LIVE จาก Sweden บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
15.15 – 16.00 น. หัวข้อ : BIM Showcase
จัดโดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG)


ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 19 คน)

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนสัมมนา