สัมมนา
Ventilation strategies for Good indoor air quality and Solution for “New Normal”

Seminar ID : ne02
ห้อง : SAPPHIRE 114
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 15.30

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 40 คน)

"Ventilation strategies for Good indoor air quality and Solution for “New Normal”
14.00 - 15.00 น. หัวข้อ Ventilation strategies for Good indoor air quality and energy saving
- AIR CHANGE can really reduce the risk of COVID-19?
- Ventilation & Circulation
- Thailand’s acceptable IAQ levels
- Positive & Negative Pressure
- Recommendation of ventilation system And air conditioning system
- Technology On-Demand Control
15.00 - 15.30 น. หัวข้อ Daikin Indoor Air Quality Solution for “New Normal”

​สัมมนาเรื่อง: "Ventilation strategies for Good indoor air quality and Solution for “New Normal”
14.00-15.30 น. หัวข้อ: Ventilation strategies for Good indoor air quality and energy saving
  • AIR CHANGE can really reduce the risk of COVID-19?
  • Ventilation & Circulation
  • Thailand’s acceptable IAQ levels
  • Positive & Negative Pressure
  • Recommendation of ventilation system And air conditioning system
  • Technology On-Demand Control
วิทยากรโดย       ผศ.ดร.ประพัทธ์  พงษ์เกียรติกุล
                       หัวหน้าภาควิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
                       นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพอากาศในอาคาร

15.00-15.30 น. หัวข้อ: Daikin Indoor Air Quality Solution for “New Normal”
วิทยากรโดย     Ms.Parichart Sritanavut
                     Product Strategy Section Manager
                     Consulting Sales Department, Siam Daikin Sales Co., Ltd.
  

จัดโดย   บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back