สัมมนา
กฎหมายควบคุมอาคารฉบับปรับปรุงที่วิศวกรควรรู้ และ กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด

Seminar ID : ne04
ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

เสวนาเรื่อง "กฎหมายควบคุมอาคารฉบับปรับปรุงที่วิศวกรควรรู้ และ กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด"
โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท.
เสวนาเรื่อง: กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก วสท.
นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เสวนาเรื่อง: กฎหมายควบคุมอาคารฉบับปรับปรุงที่วิศวกรควรรู้  และ กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด
เสวนาเรื่อง: กฎหมายควบคุมอาคารฉบับปรับปรุงที่วิศวกรควรรู้

วิทยากรโดย               รศ.เอนก ศิริพานิชกร           ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.
                                รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์    ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก
                                  รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ            อุปนายก วสท.

เสวนาเรื่อง: กรณีศึกษาท่อก๊าซระเบิด
                               รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ            อุปนายก วสท.
                               นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย     ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
                               ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back