สัมมนา
การจัดการอย่างยั่งยืนกับขยะ 4.0 ของประเทศไทย : ภาวะคุกคาม โอกาส และแนวทางจัดการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ Startup

Seminar ID : ne06
ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 41 คน)

การกำจัดของเสียในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทยในขณะนี้ นับได้ว่ายังมีอุปสรรค มีปัญหาที่ท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของนักลงทุน นักวิชาการ วิศวกร และผู้สนใจ ในการที่จะบริหารจัดการขยะทีมีอยู่เช่นกัน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกันจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์อันอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่ดี มีมาตรฐานที่แน่นอน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนต่อไป

บรรยายเรื่อง: การจัดการอย่างยั่งยืนกับขยะ 4.0 ของประเทศไทย : ภาวะคุกคาม โอกาส และแนวทางจัดการด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการ Startup
การกำจัดของเสียในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศไทยในขณะนี้ นับได้ว่ายังมีอุปสรรค มีปัญหาที่ท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของนักลงทุน นักวิชาการ วิศวกร และผู้สนใจ ในการที่จะบริหารจัดการขยะทีมีอยู่เช่นกัน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกันจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์อันอาจจะนำไปสู่การแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะที่ดี มีมาตรฐานที่แน่นอน ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และยั่งยืนต่อไป
14.00-14.20 น.  เรื่อง: บทบาทของรัฐและกฏระเบียบราชการที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมหมุนเวียนขยะ 4.0
วิทยากรโดย         นายถกล ธนเลิศลาภ             บริษัท ที.เค.อินกอต แอนด์ ลิเควทชั่น จำกัด

14.20 -14.50 น.  เรื่อง: สถานการณ์การจัดการขยะในภาพรวมและการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
วิทยากรโดย         คุณพรพิมล เจริญส่ง             ผู้อำนวยการกองจัดการกากของเสียและสารอันตรายกรมควบคุมมลพิษ
                                                                  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

14.50-15.20 น.   เรื่อง : การส่งเสริมการบริหารจัดการของเสียตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนของกระทรวงอุตสาหกรรม
วิทยากรโดย         ดร. ธีรวุธ  ตันนุกิจ               กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
15.20-15.30 น.      Discussion & QA

15.30–16.30 น. เรื่อง: เทคโนโลยีการรีไซเคิลโลหะและวัสดุจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุหรือชำรุดสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลซากแบตเตอรี่ชนิดที่มีลิเทียมเป็นองค์ประกอบในประเทศไทย
วิทยากรโดย         ผศ.ดร.สงบ  คำค้อ               ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
                           ผศ.ดร.ฐาปนีย์  พัชรวิชญ์       ศูนย์วิจัยนวัตกรรมการผลิตและรีไซเคิลโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ วสท.

 
 

  


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back