สัมมนา
มาตรฐานและข้อกำหนดการเชื่อมต่อเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

Seminar ID : ne07
ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 35 คน)

สัมมนา "มาตรฐานและข้อกำหนดการเชื่อมต่อเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า"
1) เรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า"
2) เรื่อง "ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563"
3) เรื่อง "การบริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA
จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สนใจเข้าร่วมกรุณาคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง..

หัวข้อสัมมนา "มาตรฐานและข้อกำหนดการเชื่อมต่อเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า"
กำหนดการ
12.00 - 13.00 น.          ลงทะเบียน
13.00 - 14.30 น.     หัวข้อเรื่อง "มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า"
วิทยากรโดย               นายอนุวัตร อภิวัฒนานนท์  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
                                                                    สังกัด แผนกวิศวกรรมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

                                                                    กองวิศวกรรมระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม

15.00 - 16.00 น.       หัวข้อเรื่อง "ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อต่อสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2563"
วิทยากรโดย                นายกฤษณพล ดวงหอม      รองผู้อำนวยการกองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
                                                                     สังกัด กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

                                                                     ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

16.00-16.30 น.         หัวข้อเรื่อง "การบริการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า PEA VOLTA 
วิทยากรโดย               นายวันนิเทศ พรหมพินิจ       ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
                                                                      สังกัด แผนกพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

                                                                      กองกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจใหม่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

จัดโดย    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back