สัมมนา
เทคโนโลยีการป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะสำหรับยุค Digital 5.0

Seminar ID : ne10
ห้อง : เวทีกลาง
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.30 - 16.30

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 51 คน)

Highlight
- ระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lightning Management System)
- ระบบแจ้งเตือนภัยฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lightning Warning System)
- เทคโนโลยีการตรวจจับฟ้าผ่าและการประยุกต์ใช้ข้อมูลฟ้าผ่าในประเทศไทย (Lightning Data)
นายกอบกิจ สดวกการ ผู้จัดการแผนก Engineering Solution

จัดโดย บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สัมมนาเรื่อง "เทคโนโลยีการป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะสำหรับยุค Digital 5.0"
          โลกกำลังเข้าสู่ยุค Digital Society หรือ Smart City ซึ่งเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง เป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารผ่านระบบดิจิตอล คนในสังคมใช้ชีวิตแบบ Smart Life มากขึ้น สามารถควบคุมและจัดการคำสั่งของระบบปฏิบัติการต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือระบบออนไลน์ต่างๆ ซึ่งมีการใช้ AI (Artificial Intelligence) เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในบางหน้าที่ อาคารและที่อยู่อาศัยจะมีลักษณะเป็น Smart Home, Smart Building, Smart Plant ซึ่งอาคารเหล่านี้ไม่ได้ต้องการแค่ความทันสมัยในการสื่อสารและระบบปฏิบัติการที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ แต่ยังต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย
          ภัยฟ้าผ่าจึงเป็นประเด็นสำคัญรวมทั้งสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นความถี่รบกวนต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบปฏิบัติการต่างๆ ดังนั้นการออกแบบระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าที่ทันสมัย จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องการ Bonding และ Shielding เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การเป็นระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบอัจฉริยะ Smart Lightning Management System ซึ่งสามารถแจ้งเตือนได้อย่างทันท่วงทีต่อภัยคุกคามจากฟ้าผ่าและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ระบบต่างๆ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องทุกสภาวะไร้รอยต่อ สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

Highlight
- ระบบการจัดการป้องกันฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lightning Management System)
- ระบบแจ้งเตือนภัยฟ้าผ่าอัจฉริยะ (Smart Lightning Warning System)
- เทคโนโลยีการตรวจจับฟ้าผ่าและการประยุกต์ใช้ข้อมูลฟ้าผ่าในประเทศไทย (Lightning Data)
 
วิทยากรโดย      นายกอบกิจ สดวกการ     ผู้จัดการแผนก Engineering Solution

จัดโดย  บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back