สัมมนา
การระบายอากาศ การกรองอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยต่อ COVID-19 และ เพื่อให้สุขภาพดี

Seminar ID : ne13
ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

ประเทศไทยบังคับใช้และไม่เคยแก้ไขอัตราการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและวิธีทางกลตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 มาแล้วกว่า 28 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้หลังการเกิดมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน การจัดการและควบคุมโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด 19 จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและเสนอแนวทางอัตราการระบายอากาศใหม่ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งเสนอให้เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎกระทรวงต่อไป

บรรยายเรื่อง: การระบายอากาศ การกรองอากาศ เพื่อให้ปลอดภัยต่อ COVID-19 และ เพื่อให้สุขภาพดี
ประเทศไทยบังคับใช้และไม่เคยแก้ไขอัตราการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติและวิธีทางกลตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 มาแล้วกว่า 28 ปี ซึ่งในปัจจุบันนี้หลังการเกิดมลภาวะฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน การจัดการและควบคุมโรคอุบัติใหม่ เช่น โควิด 19 จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนและเสนอแนวทางอัตราการระบายอากาศใหม่ให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อสุขอนามัยและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งเสนอให้เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎกระทรวงต่อไป

วิทยากรโดย       
  • นายประพุธ พงษ์เลาหพันธุ์     อนุกรรมการระบบปรับอากาศและระบายอากาศ วสท.
ผู้ดำเนินรายการ 
  • ผู้แทนจากคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
 
จัดโดย     สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back