สัมมนา
บรรยายเรื่อง: แนวทางใหม่ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศสำหรับห้องต่าง ๆ ในสถานพยาบาล

Seminar ID : ne14
ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

การเรียนรู้และหาแนวทางใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor air Quality) โดยใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนได้.. รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกด้านล่าง..

บรรยายเรื่อง: แนวทางใหม่ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศสำหรับห้องต่าง ๆ ในสถานพยาบาล
โรคอุบัติใหม่โควิด 19 แพร่ระบาดไปกว่า 210 ประเทศทั่วโลก เสียชีวิตไปแล้วกว่าแปดแสนคน ติดเชื้อกว่า 31.5 ล้านคน การป้องกันการติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ นับเป็นภารกิจสำคัญของสถานพยาบาล และวิศวกรออกแบบเครื่องกลในการลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ ทั้งจากลักษณะอาคารที่ไม่เอื้อต่อการระบายอากาศ การใช้ระบบปรับอากาศที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ โดยไม่มีการกรองหรือระบายอากาศตามมาตรฐานสากล ก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาลได้ การเรียนรู้และหาแนวทางใหม่เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคาร (Indoor air Quality) โดยใช้ความรู้ทางด้านการแพทย์ ด้านวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสุขอนามัยและความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนได้

โดย       นายสมจินต์ ดิสวัสดิ์ กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
             นายภัทร วัฒนธรรม ผู้แทนสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
 
จัดโดย     คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back