สัมมนา
เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง

Seminar ID : ne18
ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง
- Application of Multi body and Finite Element Method for Bridge-Train Interaction Analysis
(การประยุกต์ใช้แบบจำลองมัลติบอดี้ร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเม้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างสะพานและรถไฟ)
- Recent Advances in Railway Infrastructure Engineering
- Railway Challenge in UK and Rolling Stock Technology
..

สัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูง”

เวลา 14.00-14.45 น.
  • บรรยาย: Application of Multi body and Finite Element Method for Bridge-Train Interaction Analysis
(การประยุกต์ใช้แบบจำลองมัลติบอดี้ร่วมกับระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเม้นในการวิเคราะห์พฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างสะพานและรถไฟ)
 
วิทยากรโดย        ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ     รองผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
                                                                ด้านนวัตกรรมถนนและระบบราง มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
เวลา 15.00-16.00 น. Zoom in from UK**
  • สัมมนาเรื่อง: “Recent Advances in Railway Infrastructure Engineering”  
วิทยากรโดย        รศ.ดร.ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน    University of Birmingham, UK 
 
เวลา 16.00-17.00 น. Zoom in from UK**
สัมมนาเรื่อง: “Railway Challenge in UK and Rolling Stock Technology”
วิทยากรโดย        Professor Simon Iwnicki, University of Huddersfield, UK 

ผู้ดำเนินรายการ
                ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา บรรณาธิการวิศวกรรมสาร
                                                ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ
                                                ด้านนวัตกรรม ถนนและระบบราง
                                                มหาวิทยาลัยนเรศวร
                  อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต     อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
                                                 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
                                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท.


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back