สัมมนา
สัมมนาเรื่อง: มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)

Seminar ID : ne19
ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)
มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม รวบรวมจากพระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมาย หลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิง และเผยแพร่แก่ผู้ใช้งานด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.

สัมมนาเรื่อง: มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน (ตามมาตรฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)
มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม รวบรวมจากพระราชบัญญัติโรงงาน กฎหมาย หลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ  เพื่อใช้เป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิง และเผยแพร่แก่ผู้ใช้งานด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม งานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป
วิทยากรโดย
  • รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
  • นายณรงค์ชัย  แจ่มจำรัส กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.
  • นายอภิวัฒน์   เธียรพิรากุล    กรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท. 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วสท.


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back