สัมมนา
มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.

Seminar ID : ne20
ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

จัดโดย “มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.”

มาตรฐานในการทำงานด้วย BIM ตามวิชาชีพเพื่อทำงานร่วมกันด้วยการใช้ข้อมูลทรัพย์สินตลอดระยะเวลาการออกแบบและการก่อสร้าง
วิทยากรโดย
- ผศ.ดร. วัชระ เพียรสุภาพ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายทรงพล ยมนาค ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

เสวนาเรื่อง: “มาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BUILDING INFORMATION MODELING /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.”
มาตรฐานในการทำงานด้วย BIM ตามวิชาชีพเพื่อทำงานร่วมกันด้วยการใช้ข้อมูลทรัพย์สินตลอดระยะเวลาการออกแบบและการก่อสร้าง
วิทยากรโดย        นายทรงพล ยมนาค              ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

                                                                (BUILDING INFORMATION MODELING /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.
                        ผศ.ดร. วัชระ เพียรสุภาพ       อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

                                                                (BUILDING INFORMATION MODELING /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.

จัดโดย คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back