สัมมนา
ความปลอดภัยของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติทางด้านวิศวกรรมและด้านสุขอนามัย

Seminar ID : ne23
ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 36 คน)

การใช้งานบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติมีมาตรฐานสากลกำกับเช่น EN115 Safety of escalators and moving walks, ASME A17.1Safety Code for Elevators and Escalators และมี พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อใช้งานในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น นอกจากนี้จากโรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อระยะห่าง ในการใช้งานด้้วย วิศวกรออกแบบจะต้องปรับกรอบความคิดการออกแบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติใหม่ เนื่องจากความปลอดภัยด้านวิศวกรรมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ วสท. จึงจัดงานเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น และมุมมองต่าง ๆ

เสวนาเรื่อง: ความปลอดภัยของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติทางด้านวิศวกรรมและด้านสุขอนามัย
การใช้งานบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติมีแนวคิดเบื้องต้นมาจากความต้องการเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของคน สิ่งของ ภายในตัวอาคาร และจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร ซึ่งจะมีมาตรฐานสากลเช่น มาตรฐาน EN115 Safety of escalators and moving walks, ASME A17.1Safety Code for Elevators and Escalators และมาตรฐานอื่น ๆ ทั้งนี้ยังเป็นอุปกรณ์ในอาคารที่กำกับโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในการตัดสินใจใช้งานในการหนีไฟ หรือแม้กระทั่งจากคำแนะนำที่ห้ามใช้งานหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น นอกจากนี้จากโรคระบาด COVID-19 มีผลกระทบต่อระยะห่าง และการใช้งานร่วมกัน วิศวกรออกแบบจะต้องปรับกรอบความคิดการออกแบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติใหม่ เนื่องจากความปลอดภัยด้านวิศวกรรมอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ วสท. จึงจัดงานเสวนาเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์ทางด้านบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น และมุมมองต่าง ๆ ร่วมกัน
วิทยากรโดย       คณะอนุกรรมการลิฟต์ และบันไดเลื่อน วสท.
                         นายธงชัย จันทราทิพย์      ที่ปรึกษา บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
                         นายศักดิ์สิทธิ์ โคบาล        ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ บริษัท จาร์ดีนชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด
                         นายอลงกรณ์ ไชยพรรค     หัวหน้าแผนกมาตรฐานและออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล
                                                             การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
                         นายบุญชู  นัยบุตร             MAA Consultants Co., Ltd.

ผู้ดำเนินรายการ 
                          ดร.เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์     ประธานคณะกรรมการร่างมาตรฐานบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ

จัดโดย     คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back