สัมมนา
เสวนาเรื่อง: “ไขประเด็นปัญหางานระบบป้องกันอัคคีภัย”

Seminar ID : ne24
ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 120 คน (สมัครแล้ว 120 คน)

เสวนาเรื่อง: “ไขประเด็นปัญหางานระบบป้องกันอัคคีภัย”
1. ระบบความปลอดภัย และการอพยพหนีไฟในอาคารสถานพยาบาล
2. ประเด็นปัญหาถังดับเพลิงที่ไม่ได้คุณภาพ และอันตรายเสี่ยงต่อการระเบิด
3. ตามกฎหมายโรงงานอาคารลักษณะใด ไม่ต้องติดระบบ Sprinkler
4. การติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงพิเศษ เช่น อาคารคลังสินค้า อาคารเก็บสารไวไฟ อาคารเก็บวัตถุอันตราย


จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.

เสวนาเรื่อง: “ไขประเด็นปัญหางานระบบป้องกันอัคคีภัย”
1. ระบบความปลอดภัย และการอพยพหนีไฟในอาคารสถานพยาบาล
2. ประเด็นปัญหาถังดับเพลิงที่ไม่ได้คุณภาพ และอันตรายเสี่ยงต่อการระเบิด
3. ตามกฎหมายโรงงานอาคารลักษณะใด ไม่ต้องติดระบบ Sprinkler
4. การติดตั้งระบบดับเพลิงสำหรับอาคารที่มีความเสี่ยงพิเศษ เช่น อาคารคลังสินค้า อาคารเก็บสารไวไฟ อาคารเก็บวัตถุอันตราย
 
โดย นางสาวบุษกร  แสนสุข ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
นายวันชัย  บัณฑิตกฤษดา ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกัน- อัคคีภัย วสท.
นายจุลดิษย์  จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
นายมาเฮด  ราย กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วสท.


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back