สัมมนา
การลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต

Seminar ID : ne25
ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 50 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

จากการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้สมาคมวิศวกรทำความร้อน ทำความเย็น และปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE) ก่อตั้งกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด (ASHRAE Epidemic Task Force) ขึ้น และมีการเสนอแนวทางในการลดการแพร่เชื้อโรคโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อบนพื้นผิว และที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ ทำให้มีผู้สนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นจำนวนมากแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การบรรยายครั้งนี้จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างถูกวิธี โดยอ้างอิงข้อมูลจากผลการวิจัย และการทดสอบ รวมถึงให้คำตอบสำหรับคำถามต่าง ๆ (รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิ้งด้านล่าง)

สัมมนาเรื่อง: การลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเล็ต
จากการระบาดของโรค Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV-2 สมาคมวิศวกรทำความร้อน ทำความเย็น และปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE) จึงได้จัดตั้งกลุ่มเฉพาะกิจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด (ASHRAE Epidemic Task Force) ขึ้น และได้มีการเสนอแนวทางในการลดการแพร่เชื้อโรคโดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลต เพื่อฆ่าเชื้อบนพื้นผิวและที่แขวนลอยอยู่ในอากาศ ทำให้มีผู้สนใจที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นจำนวนมากแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การบรรยายครั้งนี้จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างถูกวิธี โดยอ้างอิงข้อมูลจากผลการวิจัยและการทดสอบ รวมถึงให้คำตอบสำหรับคำถามต่าง ๆ แก่เจ้าของอาคาร ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดูแลอาคาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรโดย            ผศ.ดร.พลกฤต กฤชไมตรี       ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
                                                                      สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย

จัดโดย     บริษัท บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back