สัมมนา
5G และ AI เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก! เปลี่ยนอาชีพ!

Seminar ID : ne26
ห้อง : SAPPHIRE 117
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 60 คน (สมัครแล้ว 60 คน)

เมื่อคำว่า “โทรคมนาคม (Telecommunication) ในพจนานุกรม ต้องเปลี่ยนเป็น Communication” เมื่อระบบ 5G เริ่มมีบทบาทในปัจจุบัน การบริหารจัดการ BIG DATA , AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning) เพื่อรับข้อมูลมากมายมหาศาลจากตัวส่งปลายสาย (End Point) เรียกว่า IoT (Internet of Things) และการส่งสัญญาณผ่าน Platform รับส่งทั้ง Network ที่เป็น Infrastructure ต่าง ๆ จึงต้องมีการกำหนดวิธีร่างมาตรฐานปฏิบัติของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เพื่อรองรับ Business Model ใหม่ ทั้งราคาถูก และรวดเร็ว ที่ก่อให้เกิด Disruption กระทบอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม วิศวกรรม ธุรกิจ การบริหารทุกชนิดขึ้น ...

เสวนาเรื่อง: “5G  และ AI เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก, เปลี่ยนอาชีพ”
เมื่อคำว่า “โทรคมนาคม (Telecommunication) ในพจนานุกรม ต้องเปลี่ยนเป็น Communication” เมื่อระบบ 5G เริ่มเข้ามามีบทบาทในยุคปัจจุบัน และการบริหารจัดการ BIG DATA , AI (Artificial Intelligence), ML (Machine Learning) เพื่อให้รับข้อมูลที่มีมากมายมหาศาลจากตัวส่งปลายสาย (End Point) ที่เรียกว่า IoT  (Internet of Things) การส่งสัญญาณผ่าน Platform รับส่งทั้ง Network ที่เป็น Infrastructure ต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จะต้องมีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในการกำหนดวิธีร่างมาตรฐานปฏิบัติของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่ก่อให้เกิด Business Model ใหม่ ทั้งราคาถูก และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด Disruption กระทบอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรม วิศวกรรม ธุรกิจ การบริหารทุกชนิดขึ้น จะมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่สามารถคิดวางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้เอง เชิญรับฟังผลสัมฤทธิ์ที่สำเร็จไปแล้วในประเทศไทย ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ฯลฯ ซึ่งจะบอกถึงวิธีใช้ วิธีทำงาน วิธีปฏิบัติ มาตรฐานปฏิบัติ และกฎกติกา (กฎหมาย) ต่าง ๆ ที่เริ่มบังคับใช้ในประเทศไทย
ประเทศไทยพร้อมแค่ไหน ? พร้อมเมื่อไหร่ ? และจะคุ้มค่าต่อการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ?

เวลา 14.00-14.45 น. เสวนา: 5G สถานภาพวันนี้ในประเทศไทย และผลกระทบคนไทย
วิทยาก
รโดย
       นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล        รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
                         นายนิพัทธิ์  ยมกิจ                MAVENIR CORP     
                         ศ.ดร.ไพศาล มุณีสว่าง           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
                         นายไพโรจน์  ไววานิชกิจ        คณะกรรมการวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดำเนินรายการ     ดร.เชียรช่วง  กัลยาณมิตร       ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                         ดร.อนันต์  วรธิติพงศ์              ประธานคณะกรรมการ วิศวกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วสท.
เวลา 14.45 - 15.30 น. เสวนา: IOT (INTERNET OF THING) ใช้อย่างไรกับ 5G
วิทยากรโดย
       นายนิติ เมฆหมอก                 นายยกสมาคม IOT 
ผู้แทนจาก            Microsoft
ผู้ดำเนินรายการ     นายเกรียงไกร  ภูวณิชย์          คณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
                         นายชัยพร  ทบแป                 คณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เวลา 15.30 - 16.45 น. เสวนา: BIG DATA และ AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
วิทยากรโดย         คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ    ดร.พิศาล  จอโภชาอุดม           ที่ปรึกษากรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.
                        นายรังสรรค์  จันทร์นฤกุล          ที่ปรึกษากรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.       
จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วสท.


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back