สัมมนา
กิจกรรมมอบวุฒิบัตร และมอบรางวัล

Seminar ID : ne28
ห้อง : SAPPHIRE 118
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 17.00

จำนวนที่รับ : 40 คน (สมัครแล้ว 7 คน)

1) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยโควิด-19
2) มอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ"
3) มอบรางวัล โครงการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM)

กิจกรรม
1) มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยโควิด-19
             ตามที่มีการระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด-19) ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อให้การสนับสนุนทางการแพทย์ ออกแบบก่อสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ รวมทั้งการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ “ตู้ความดันลบ” (Negative Pressure Cabinet) ที่ได้มาตรฐานมอบให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประกอบการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนกว่า 350 ตู้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านในการร่วมสมทบทุนการผลิตอุปกรณ์อันก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ในวงกว้าง
ในการนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ท่านร่วมสนับสนุนกิจการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเรียนเชิญท่านรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ให้การสนับสนุนศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัยโควิด-19 

2) มอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้นภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ"
วัตถุประสงค์
            - เพื่อส่งเสริมให้วิศวกรรุ่นใหม่ได้ให้ความสำคัญกับหลักจรรยาบรรณวิศวกร
            - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ มาบอกเล่าใน
            - รูปแบบของหนังสั้นที่ให้ทั้ง ความรู้และความเพลิดเพลิน และเพื่อเสริมสร้างความ
              ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณของ
              ความเป็นวิศวกรให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
              และผู้เตรียมเข้าสู่ วิชาชีพทางด้านวิศวกรรม
            - เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษามีส่วนร่วมนำเสนอมุมมองแนวคิดใหม่ ๆ ต่อหลัก
              จรรยาบรรณ วิชาชีพวิศวกรรม และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของวิศวกรไทยในอนาคต
            - เพื่อคัดเลือกผลงานหนังสั้นคุณภาพดีสำหรับใช้ในการจัดทำสื่อโฆษณาเผยแพร่ และ          
              ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่สาธารณชนที่ไม่ได้เป็นวิศวกร แต่ต้องคลุกคลีกับงาน
              วิศวกรรม ให้เกิดความเข้าใจต่อหลักจรรยาบรรณวิศวกร อันส่งผลต่อความเข้าใจ
              และการปฏิบัติตนต่อวิศวกรที่ถูกต้องและเหมาะสม
            - เพื่อยกระดับเกณฑ์ควบคุมของวิชาชีพวิศวกรรมในภาพรวมอย่างยั่งยืน
            - ส่งเสริมพฤติกรรมของวิศวกรให้ถูกต้องของจรรยาบรรณ
จัดโดย คณะกรรมการสิทธิและจรรญาบรรณ วสท. 

3) โครงการแข่งขันประมาณราคาด้วยการจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling: BIM)
วัตถุประสงค์
  • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ระบบ BIM ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอาคาร ตามระดับ BIM Level of Development 400 (LOD400) Detailed design
  • เพื่อใช้ระบบ BIM ให้ครอบคลุมงาน 4 ส่วน คือ การจัดทำแบบจำลอง (Model) การประมาณราคา (Estimate cost) การทำ Shop drawing และ การแก้ไขแบบ (Edit / revise)
  • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรมที่เชื่อมโยงกับระบบ BIM
  • เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา และ แนวทางการพัฒนาของระบบ BIM แต่ละโปรแกรม
จัดโดย   วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back