สัมมนา
BIM Research and Case Study

Seminar ID : ne08-1
ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 14.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

บรรยายเรื่อง "BIM Research and Case Study"
1. การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
(Analysis of BIM Implementation in Construction Industry)
2. BIM recognition in Thailand
3. การใช้ประโยชน์เชิงอนุพันธ์จากแบบจำลองสารสนเทศทางอาคาร
กรณีศึกษา: กรอบงานแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
(คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

สัมมนาเรื่อง: “BIM Research and Case Study”
  • การวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคารในอุตสาหกรรมก่อสร้าง        
Analysis of BIM Implementation in Construction Industry
วิทยากรโดย        ผศ.ดร. วัชระ เพียรสุภาพ       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
                                                               คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • BIM recognition in Thailand
บริบทของการรับรู้เรื่อง BIM ในประเทศไทยเป็นการวิจัยโดยการรวบรวมข้อมูลจากมุมมองต่าง ๆ รวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่มุ่งเน้นถึงความเข้าใจและการรับรู้การใช้ BIM ในประเทศไทยโดยเริ่มตั้งแต่การนำ BIM เข้ามาใช้ในช่วงแรกเริ่มจนถึงปัจจุบันของภาครัฐและภาคเอกชน
วิทยากรโดย        ดร.ศตคุณ  โฆษะวินทะ          รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
                                                                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • การใช้ประโยชน์เชิงอนุพันธ์จากแบบจำลองสารสนเทศทางอาคาร
    กรณีศึกษา: กรอบงานแบบจำลองข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี

ข้อมูลที่ฝังตัวในแบบจำลองสารสนเทศอาคารสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในระดับเมือง และต่อเนื่องย่อยส่วนลงไปจนถึงระดับองค์ประกอบพื้นฐาน   ในงานวิจัยนี้นำเสนอกรอบงานและแบบจำลองข้อมูลรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่จำเป็นในการพัฒนาระบบ เพื่อประยุกต์ใช้ร่วมกับกรอบแนวคิด DIGITAL TWIN
วิทยากรโดย        ผศ.ดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                        ผศ.ดร.ศิรเดช สุริต                  ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                        นายชัชวาล วรศรีหิรัญ              ผู้ช่วยวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ผู้ดำเนินรายการ
                        นายทรงพล ยมนาค                 ผู้ทรงวุฒิ รองประธานคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

                                                                  (Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ
จัดโดย คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back