สัมมนา
ปูนซีเมนต์ และวัสดุทดแทนเพื่อลดการปลดปล่อย CO2

Seminar ID : ne20-1
ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 11.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 51 คน)

การผลิตปูนซีเมนต์ใช้วัสดุทดแทน และ/หรือปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงผลการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” (HYDRAULIC CEMENT)
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกด้านล่าง...

บรรยายเรื่อง: ปูนซีเมนต์ และวัสดุทดแทนเพื่อลดการปลดปล่อย CO2
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ในอันดับต้นของประเทศ มีความรับผิดชอบต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างมากเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น กระบวนการเผาวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนให้เป็น “ปูนเม็ด” ในการผลิตปูนซีเมนต์นั้น เป็นขั้นตอนที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยินดีสนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มการใช้วัสดุทดแทน และ/หรือปูนซีเมนต์ชนิดใหม่ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างต่าง ๆ จึงได้จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญกับมาตรการ การใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า การบรรยายในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงผลการวิจัยและพัฒนาวัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก” (HYDRAULIC CEMENT) โดยได้รับเกรียติจาก ศ.ดร. สมนึก ตั้งเติมสิริกุล เป็นวิทยากร สำหรับรายละเอียดกำหนดการมีดังต่อไปนี้

วิทยากรโดย

ศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล      ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและการก่อสร้าง (CONTEC)
                                                       สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
                                                       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back