สัมมนา
แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า

Seminar ID : ne29-2
ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 10.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 50 คน)

การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งรวดเร็ว ระยะเวลาก่อสร้างที่ลดลง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของโครงสร้างอาคาร คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก จึงได้ดำเนินการจัดทำสัมมนาดังกล่าว เพื่ออำนวยให้ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำไปใช้ในการพิจารณา ศึกษา และอ้างอิงในการปฏิบัติงานจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาให้ข้อมูลเนื้อหาในครั้งนี้

บรรยายเรื่อง: แนวปฏิบัติเพื่อการออกแบบอาคารเหล็กสำเร็จรูปสำหรับอาคารโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า

การก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม หรือคลังสินค้าส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีการนำระบบโครงสร้างเหล็กเข้ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเหมาะกับการก่อสร้างอาคารช่วงยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งรวดเร็ว ระยะเวลาก่อสร้างที่ลดลง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของโครงสร้างอาคาร คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก จึงได้ดำเนินการจัดทำสัมมนาดังกล่าว เพื่ออำนวยให้ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำไปใช้ในการพิจารณา ศึกษา และอ้างอิงในการปฏิบัติงานจริง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาให้ข้อมูลเนื้อหาในครั้งนี้

วิทยากรโดย

พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล    ประธานคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.
รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร              อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ม.เกษตรศาสตร์
รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ         อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง ม.เกษตรศาสตร์
นายณัฐพล สุทธิธรรม              ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาเทคโนโลยี และตลาดงานก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็ก
                                          บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา และคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back