สัมมนา
การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว

Seminar ID : ne22-2
ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 13.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 0 คน)

สัมมนาเรื่อง: "การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว"
- มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
- การเตรียมความพร้อมของวิศวกรโยธาในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว

จัดโดย สภาวิศวกร

สัมมนาเรื่อง: การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว
กำหนดการ
12.00-12.50 น.       ลงทะเบียน
12.50-13.00 น.       กล่าวต้อนรับ     ดร.เสถียร เจริญเหรียญ
                                                  กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ

13.00-14.30 น.       มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
                            วิทยากรโดย      รศ.ดร. นคร  ภู่วโรดม

14.30-14.45 น.       การเตรียมความพร้อมของวิศวกรโยธาในการออกแบบ และคำนวณโครงสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
                            วิทยากรโดย      รศ.เอนก ศิริพานิชกร
                                                  รองประธานอนุกรรมการประสานงานด้านภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ

15.45-15.45 น.      อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

จัดโดย สภาวิศวกร

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back