สัมมนา
นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ

Seminar ID : ne23-1
ห้อง : SAPPHIRE 115 - 116
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 11.00 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 80 คน)

แอมโมเนียถูกใช้ในอุตสาหกรรมทำความเย็นมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเป็นสารทำความเย็นที่เสถียร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติทางความร้อนดี แต่อย่างไรก็ดีแอมโมเนียยังต้องระมัดระวังในเรื่องความเป็นพิษต่อร่างกาย ดังนั้นนวัตกรรมใหม่ในการทำความเย็นโดยใช้แอมโมเนีย จึงต้องลดปริมาณการบรรจุเข้าในระบบให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลือง และเกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ประกอบการ และชุมชน

สัมมนาเรื่อง : นวัตกรรมใหม่ในการลดปริมาณแอมโมเนียที่ใช้ในเครื่องทำความเย็นเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ
แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นที่สำคัญของระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ถึงแม้จะมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เสถียร เป็นสารทางธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีความเป็นพิษต่อร่างกาย และต้องควบคุมความปลอดภัยตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทําความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมโดยลดปริมาณการบรรจุแอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในเครื่องทำความเย็นให้เพียงพอ ด้วยการลดระยะทางระหว่างเครื่องควบแน่นและเครื่องระเหยให้สั้นลงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้และประชาชนได้อย่างมาก
วิทยากรโดย   
นายตรีบุญ สุวัตถิกุล    Country Sales Manager, Industrial Refrigeration, Johnson Controls International (Thailand) Co., Ltd.
นายยุทธศรี หล้ามณี    Engineering Manager Mayekawa (Thailand) Co., Ltd.
    
จัดโดย     คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.


ปิดการลงทะเบียน (เต็มแล้ว)

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back