สัมมนา
การยืดอายุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่แตกร้าว และเสียหายจากเหล็กเสริมเป็นสนิม ด้วยวิธี Cathodic Protection (Concrete Anode)

Seminar ID : ne20-2
ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 11.30 - 12.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 63 คน)

นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cathodic Protection (Concrete Anode) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง จากการการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม ทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ แตกร้าว และเสียหาย เสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน..

บรรยายเรื่อง: การยืดอายุโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่แตกร้าว และเสียหายจากเหล็กเสริมเป็นสนิม ด้วยวิธี Cathodic Protection (Concrete Anode)
ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น สะพาน ทางยกระดับ ท่าเรือ หรืออาคารขนาดใหญ่ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย กำลังประสบปัญหาการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม ทำให้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ แตกร้าวและเสียหาย ซึ่งทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก และยังเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน หากโครงสร้างพื้นฐานเกิดการพังทลายดังตัวอย่างที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี หรือใต้หวัน การบรรยายในครั้งนี้เป็นการนำเสนอเทคโนโลยี Cathodic Protection (Concrete Anode) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง
วิทยากรโดย        ผศ.น.ท.ดร.พินัย มุ่งสันติสุข ร.น.    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
                                                                      อุปนายก สมาคมการกัดกร่อนโลหะ และวัสดุไทย
                                                                      เจ้าของผลงาน Concrete Anode ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ                                                                                                        สาขาเศรษฐกิจ ประจำปี พ.ศ. 2563
จัดโดย บริษัท ไทยมา รีนโปรเทคชั่น จำกัด   ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back