สัมมนา
รหัสต้นทุนกับการประยุกต์ใช้กับ BIM

Seminar ID : ne29-1
ห้อง : SAPPHIRE 119
วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 77 คน)

สัมมนาเรื่อง: “รหัสต้นทุนกับการประยุกต์ใช้กับ BIM”

การนำรหัสต้นทุนมาใช้ในการทำงานในระบบ BIM ด้วยการใช้ข้อมูลที่บรรจุใน BIM Model เพื่อการจัดการต้นทุนในงานออกแบบและก่อสร้าง
วิทยากรโดย นายเสรี ลิ่มนววงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
นายจักรกริช ธิติโสภี ผู้เชี่ยวชาญ บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ
นายทรงพล ยมนาค ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

จัดโดย คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.

สัมมนาเรื่อง: “รหัสต้นทุนกับการประยุกต์ใช้กับ BIM”
 
การนำรหัสต้นทุนมาใช้ในการทำงานในระบบ BIM ด้วยการใช้ข้อมูลที่บรรจุใน BIM Model เพื่อการจัดการต้นทุนในงานออกแบบและก่อสร้าง
วิทยากรโดย        นายเสรี ลิ่มนววงศ์               ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
                        นายจักรกริช ธิติโสภี            ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท คอสท์เพอร์เฟค จำกัด
                        นายพัสกร  เนื่องพุกก์           ผู้เชี่ยวชาญจาก บริษัท ฟอร์ม บิม อคิเทค จำกัด
ผู้ดำเนินรายการ
                        นายทรงพล ยมนาค             ประธานคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

                                                               (Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.
 
จัดโดย คณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการใช้แบบจำลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling /BIM) ตามแนวทางสภาวิชาชีพ วสท.ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back