สัมมนา
Railway challenge 2020

Seminar ID : ne20-3
ห้อง : SAPPHIRE 120
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.00

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 1 คน)

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการออกแบบ และพัฒนาหัวรถจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมระบบราง ผ่านการลงมือทำโจทย์ที่คล้ายคลึงกับความเป็นจริง การนำความรู้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้หรือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาและออกแบบตัวรถ และการลงมือปฏิบัติงานจริงในการสร้างรถราง จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้นักศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้นในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง และอาจนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมด้านระบบรางด้วยฝีมือของนักศึกษา..

กิจกรรม:  “Railway challenge 2020”
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการออกแบบ และพัฒนาหัวรถจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมระบบราง ผ่านการลงมือทำโจทย์ที่คล้ายคลึงกับความเป็นจริง การนำความรู้จากชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้หรือการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในการพัฒนาและออกแบบตัวรถ และการลงมือปฏิบัติงานจริงในการสร้างรถราง จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านวิชาชีพให้นักศึกษาให้มีความพร้อมมากขึ้นในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมระบบราง และอาจนำไปสู่การเกิดนวัตกรรมด้านระบบรางด้วยฝีมือของนักศึกษา
1. พบกับการนำเสนอการออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้าจำลอง  ตามกติกา IMechE Railway Challenge ประเทศอังกฤษ รอบ Final จำนวน 3 ทีม
2. กิจกรรมถ่ายทอดการทำต้นแบบหัวรถจักรไฟฟ้าจำลอง


ผู้ดำเนินรายการ 
อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง วสท.
 


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back