สัมมนา
เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง

Seminar ID : ne12-1
ห้อง : SAPPHIRE 113
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 14.00 - 16.30

จำนวนที่รับ : 80 คน (สมัครแล้ว 21 คน)

เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง
14.00 - 15.00 น. สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานใน” รูปแบบ Microgrid กรณีศึกษาราษฎร์บูรณะ ปทุมวันและบางพูด สำหรับการไฟฟ้านครหลวง
โดย นายจรินทร์ หาลาภี วิศวกรไฟฟ้า 9 ฝ่ายวิจัยและพัฒนาการไฟฟ้านครหลวง
15.00 – 16.00 น. สัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งบริภัณฑ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
โดย นายวรพจน์ กระทอง วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง
16.00 - 16.30 น. สัมมนาเรื่อง “Online Electricity Bill Payment"
โดย ผู้แทนจาก การไฟฟ้านครหลวง

สัมมนาเรื่อง “เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของการไฟฟ้านครหลวง”
การไฟฟ้านครหลวงได้เล็งเห็นถึงการเข้ามามีบทบาทของเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ เทคโนโลยีด้าน ESS, EV

14.00 - 15.00 น.        สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานใน รูปแบบ Microgrid กรณีศึกษาราษฎร์บูรณะ ปทุมวันและบางพูด สำหรับการไฟฟ้านครหลวง"
วิทยากรโดย                นายจรินทร์ หาลาภี       วิศวกรไฟฟ้า 9 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
                                                                 การไฟฟ้านครหลวง
 
15.00 – 16.00 น.       สัมมนาเรื่อง “มาตรฐานการติดตั้งบริภัณฑ์อัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า”
วิทยากรโดย                  นายวรพจน์ กระทอง      วิศวกรไฟฟ้า 8 ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า
                                                                  การไฟฟ้านครหลวง
 
16.00 - 16.30 น.        สัมมนาเรื่อง “Online Electricity Bill Payment"
วิทยากรโดย                 ผู้แทนจาก การไฟฟ้านครหลวง

จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง


ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

ยกเลิกการลงทะเบียนสัมมนา

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา

Back